КП № 261 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ИНЦИЗИЯ ПРЕРЯЗВАНЕ И ЕКСЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
*04.07 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ АВУЛЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

ЕКСЦИЗИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
*18.21 ЕКСЦИЗИЯ НА ПРЕАУРИКУЛАРНА ФИСТУЛА И КИСТА
радикална ексцизия на придобити преаурикуларна фистула или киста
Изключва:
ексцизия на преаурикуларен остатък (придатък) - 18.29
*18.29 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА ВЪНШНО УХО
каутеризация на външно ухо
коагулация на външно ухо
криохирургия на външно ухо
кюретаж на външно ухо
електрокоагулация на външно ухо
енуклеация на външно ухо
ексцизия на:
екзостози на външен слухов проход
преаурикуларни остатъци (придатъци)
частична ексцизия на ухо
Изключва:
биопсия на външно ухо - 18.12
радикална ексцизия на лезия - 18.31
почистване на церумен - 96.52

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
Изключва:
биопсия на външно ухо - 18.12
*18.31 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
Изключва:
радикална ексзиция на преаурикуларен синус - 18.21
*18.39 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО
ампутация на външно ухо
Изключва:
резекция на лезии - 18.21-18.29, 18.31

*18.5 ХИРУРГИЧЕСКА КОРЕКЦИЯ НА ПРОМИНИРАЩО УХО

*18.6 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН СЛУХОВ КАНАЛ
каналопластика на външен слухов ход (меатус)
създаване (реконструкция) на външен слухов проход:
костна част
кожнопокрита част (вкл. кожен трансплантат)

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО
*18.71 ВЪЗЪСТАНОВЯВАНЕ НА АУРИКУЛАТА
Възстановяване с ектопротеза на липсващо ухо
реконструкция на:
аурикула
ухо
*18.72 ПРИКРЕПВАНЕ НА АМПУТИРАНО УХО
*18.79 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪНШНО УХО
отопластика БДУ
постаурикуларен кожен трансплантат
възстановяване на лобулус

СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС
*21.04 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С ЛИГИРАНЕ НА ЕТМОИДАЛНИТЕ АРТЕРИИ
*21.05 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С (ТРАНСАНТРАЛНО) ЛИГИРАНЕ НА МАКСИЛАРНАТА АРТЕРИЯ
*21.06 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С ЛИГИРАНЕ НА ВЪНШНАТА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ
*21.07 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С ЕКСЦИЗИЯ НА НАЗАЛНА МУКОЗА И КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЕПТУМ И ЛАТЕРАЛНА НАЗАЛНА СТЕНА

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА НОСА
Изключва:
биопсия на нос - 21.22
назална фистулектомия - 21.82
*21.30 НЕУТОЧНЕНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА НОС
*21.31 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕНОСНА ЛЕЗИЯ
назална полипектомия

ТУРБИНЕКТОМИЯ (РЕЗЕКЦИЯ НА КОНХИ)
*21.61 ТУРБИНЕКТОМИЯ ЧРЕЗ ДИАТЕРМИЯ ИЛИ КРИОХИРУРГИЯ
*21.62 ФРАКТУРИРАНЕ НА ПРОХОДИТЕ
*21.69 ДРУГА ТУРБИНЕКТОМИЯ
Изключва:
турбинектомия свързана със синусектомия - 22.31-22.39, 22.42, 22.60-22.64

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА
*21.81 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА НОСА
*21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА
фистулектомия:
назолабиална
назофарингеална
ороназална
*21.84 РЕВИЗИЯ НА РИНОПЛАСТИКА
риносептопластика
ринопластика на изкривен нос
*21.85 УГОЛЕМЯВАЩА РИНОПЛАСТИКА
уголемяваща ринопластика с:
трансплантат
синтетичен имплантант
*21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА
пластично възстановяване:
на ноздри
на върха на носа
*21.87 ДРУГА РИНОПЛАСТИКА
ринопластика БДУ
*21.88 ДРУГА СЕПТОПЛАСТИКА
размекване на назалния септум
възстановяване на септална перфорация
Изключва:
септопластика при субмукозна резекция на назалния септум - 21.5
*21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА
прикрепване на ампутиран нос

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА
*21.91 ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА НОСА
*21.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
Изключва:
дилатация на фронтоназален дукт - 96.21
промивка на носни ходове - 96.53
отстраняване на:
вътрелуменно чуждо тяло без инцизия - 98.12
тампонада на носа - 97.32
смяна на тампонада - 97.21

*22.2 ИНТРАНАЗАЛНА АНТРОТОМИЯ
Изключва:
антротомия с външен достъп - 22.31-22.39

ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ
*22.31 РАДИКАЛНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ
отстраняване на покривната мембрана на синуса с достъпа на Caldwell-Luc
*22.39 ДРУГА ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ
експлорация на максиларен антрум с достъпа на Caldwell-Luc

ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ И СИНУСЕКТОМИЯ
*22.41 ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ
*22.42 ФРОНТАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ
резекция на лезия на фронтален синус
облитерация на фронтален синус (с мастна тъкан)
Изключва:
биопсия на назален синус - 22.11-22.12

ДРУГА НАЗАЛНА СИНУСОТОМИЯ
*22.50 СИНУСОТОМИЯ
*22.51 ЕТМОИДОТОМИЯ
*22.52 СФЕНОИДОТОМИЯ
*22.53 ИНЦИЗИЯ НА МНОЖЕСТВО НАЗАЛНИ СИНУСИ

НАЗАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ
Изключва:
биопсия на назален синус - 22.11-22.12
*22.60 СИНУСЕКТОМИЯ
*22.61 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ДОСТЪП ПО CALDWELL-LUC
*22.62 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ДРУГ ДОСТЪП
*22.63 ЕТМОИДЕКТОМИЯ
*22.64 СФЕНОИДЕКТОМИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС
*22.71 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА НА МАКСИЛАРЕН СИНУС
оро-антрална фистула
*22.79 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС
реконструкция на фронтоназален дуктус
възстановяване на кост на акцесорен синус

*22.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НАЗАЛЕН СИНУС
екстериоризация на максиларен синус
фистулизация на синус
Изключва:
дилатация на фронтоназален дуктус - 96.21

ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБ
*23.11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЕЗИДУАЛЕН КОРЕН
*23.19 ДРУГА ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБ
одонтектомия БДУ
отстраняване на ретиниран зъб
екстракция на зъб с повдигане на мукопериостално ламбо

АПИКОЕКТОМИЯ И КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ
*23.73 АПИКОЕКТОМИЯ

*24.2 ГИНГИВОПЛАСТИКА
Гингивопластика с костен или мекотъканен трансплантат

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЕНЕЦ
*24.31 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ВЕНЕЦА
Изключва:
биопсия на венец - 24.11
ексцизия на одонтогенна лезия - 24.4
*24.32 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА ВЕНЕЦ
*24.39 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЕНЕЦ
Премахване (ексзцизия ) на епулиди

*24.4 ЕКСЦИЗИЯ НА ЗЪБНИ ЛЕЗИИ ОТ ЧЕЛЮСТТА
ексцизия на одонтогенни лезии

*24.5 АЛВЕОЛОПЛАСТИКА
алвеолектомия (интеррадикуларна) (интрасептална) (радикална) (обикновена) (с трансплантат или имплантант)
Изключва:
биопсия на алвеола - 24.12
ан блок резекция на алвеоларен процесус и палатум - 27.32

*25.1 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ТЪКАНИ НА ЕЗИК
Изключва:
биопсия на език - 25.01-25.02
френумектомия:
лабиална - 27.41
лингвална - 25.92

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЗИК И ГЛОСОПЛАСТИКА
*25.51 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА ЕЗИК
Изключва:
освобождаване на адхезии на езика - 25.93

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЕЗИКА
*25.91 ЛИНГВАЛНА ФРЕНОТОМИЯ
Изключва:
лабиална френотомия - 27.91
*25.92 ЛИНГВАЛНА ФРЕНЕКТОМИЯ
Изключва:
лабиална френектомия - 27.41
*25.93 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЕЗИКА
*25.94 ДРУГА ГЛОСОТОМИЯ
*25.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЕЗИКА

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ
*27.31 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАНИ НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ
чрез:
електроексцизия или каутеризация
криотерапия или криодеструкция
Изключва:
биопсия на костно небце – 27.21

ЕКСЦИЗИЯ НА ДРУГИ ЧАСТИ НА УСТАТА
*27.41 ФРЕНУЛЕКТОМИЯ НА УСТНА
Изключва:
разсичане на устен френулум – 27.91
*27.49 ДРУГИ ЕКСЦИЗИИ НА УСТАТА
ексцизия на лезия на буза
Ексцизия на лезия на меко небце
Ексцизия на лезия на пода на устата
Изключва:
биопсия на уста БДУ - 27.24
ексцизия на лезия на:
небце - 27.31-27.32
език - 25.1
увула - 27.72
фистулектомия в устата - 27.53
френулектомия на:
устна - 27.41
език - 25.92

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УСТА
Изключва:
палатопластика - 27.61-27.69
*27.51 ШЕВ НА РАЗКЪСАНА УСТНА
*27.52 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА ДРУГИ ЧАСТИ НА УСТАТА
*27.53 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА В УСТАТА
Изключва:
фистулектомия:
назолабиална - 21.82
ороантрална - 22.71
ороназална - 21.82
*27.54 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕПНАТА УСТНА (ДЕФЕКТ НА УСТНАТА)
*27.55 ЦЯЛОСТНА КОЖНА ПЛАСТИКА НА УСТНА И УСТА

ПАЛАТОПЛАСТИКА
*27.61 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА НЕБЦЕТО
*27.69 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕБЦЕТО
Изключва:
фистулектомия на уста - 27.53

ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА
*27.71 ИНЦИЗИЯ НА УВУЛА
*27.72 ЕКСЦИЗИЯ НА УВУЛА
Изключва:
биопсия на увула - 27.22
*27.79 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УСТА И ЛИЦЕ
*27.91 ЛАБИАЛНА ФРЕНОТОМИЯ
разсичане на устния френулум
Изключва: лингвална френотомия - 25.91
*27.92 ИНЦИЗИИ НА УСТАТА ( В УСТНАТА КУХИНА)
Изключва:
инцизии на:
венци - 24.0
небце - 27.1
слюнчена жлеза или дуктус - 26.0
език - 25.94
увула - 27.71
*27.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ В УСТНАТА КУХИНА
трансплантация на кожа или лигавица за задълбочаване на букален сулкус
Изключва:
отстраняване на:
вътрелуменно чуждо тяло - 98.01
пенетриращо през устата чуждо тяло без инцизия - 98.22

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАРИНКСА
*29.52 ФИСТУЛЕКТОМИЯ НА ХРИЛНА ФИСТУЛА

*31.1 ВРЕМЕННА ТРАХЕОСТОМИЯ

РЕВИЗИЯ НА СЪДОВА ПРОЦЕДУРА
*39.41 СПИРАНЕ НА ХЕМОРАГИЯ СЛЕД СЪДОВА ПРОЦЕДУРА

*76.2 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА ЛИЦЕВА КОСТ
Изключва:
биопсия на лицева кост - 76.11
ексцизия на одонтогенна лезия - 24.4

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ
*76.93 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА ЛУКСАЦИЯ
*76.97 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО ОТ ЛИЦЕВА КОСТ
Изключва:
отстраняване на:
зъбни телове - 97.33
външно мандибуларно фиксиращо устройство НКД - 97.36

*86.3 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА ИЛИ ПОДКОЖНА ТЪКАН
деструкция на кожа чрез:
каутеризация
криохирургия
фулгурация (разрушаване на тъкан чрез високофреквентет ток)
лазер
такава с Z-пластика
Изключва:
адипектомия - 86.83
биопсия на кожа - 86.11
широка или радикална ексцизия на кожа - 86.4
Z-пластика без ексцизия - 86.84


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по лицево – челюстна хирургия
Клиника по УНГ в университетска болница
Специализирано УНГ отделение в онкологичен диспансер
Клиника/отделение/ по пластична хирургия Съгласно медицински стандарт “Лицево-челюстна хирургия“
Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ

Съгласно медицински стандарт “Хирургия“
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Хирургия“
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология“
6. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
7. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия
или
лекар със специалност по УНГ
или
лекар със специалност по пластична хирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност клинична микробиология;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична патология.


Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия
или
лекар със специалност по УНГ
или
лекар със специалност по пластична хирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност клинична микробиология;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична патология.

ЗАБЕЛЕЖКА: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
Хоспитализация в отделение/клиника/сектор по лицево-челюстна хирургия, УНГ отделение/клиника/сектор или клиника/отделение по пластична хирургия при:
- всички случаи на туморни процеси на лицево-челюстната и шийна област.
- всички случаи постъпващи за реконструктивни операции в лицево-челюстната област;
- всички случаи на туморни процеси и други заболявания на меките тъкани и кости.

Изисква се извършването на следните диагностични процедури за поставяне на долечебната диагноза:
• биопсия - ексцизионна/инцизионна;
• рентгенова снимка на челюстни и лицеви кости или друго образно изследване (компютърна томография, магнитнорезонансна томография) – при показания.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

При злокачествени процеси се извършва ексцизия на лезията на около 2 см. в клинично здрави тъкани, като в случаите на ангажиране на съседни органи се извършва блок резекция. При ангажиране на съседни органи се провежда блок резекция. При наличие на регионални метастази се провежда съответната шийна дисекция.
Доброкачествените тумори обикновено са капсулирани и добре ограничени от околните тъкани и при тях се извършва екстирпация на туморната формация.
При необходимост и възможности се провежда и съответното пластично възстановяване на дефекта.
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза при туморните процеси се поставя след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза с определяне на степен на малигненост и стадий на тумора по TNM класификация. При всички останали случаи поставянето на окончателна диагноза се извършва на основата на общохирургичните принципи.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Болните могат да бъдат изписани от болничното заведение при отзвучаване на ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за преглъщане, хранене поне с течно - кашава храна, както и отчитане на общи физиологични показатели – липса фебрилитет и нормален оздравителен процес на оперативната рана.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Оперативните дефекти в лицевата област са изискват трудни и дълготрайни операции поради завишените критерии за естетически приемливото възстановяване на предната част на лицето.
Основните цели при тези операции са съхраняване на функцията на органите, контурите на лицето и симетрията на лицевите половини. Белезите трябва успешно имитират естествените кожни гънки и да са почти незабележими. Възстановяването на формата и функцията на органите е основната цел на всяка реконструкция и тя трябва да бъде осъществявана по най-простия за изпълнение, достъпен и технически възможен начин. Намаляването на болничния престой, увеличаване преживяемостта на тъканите и съхраняването на функцията на донорските участъци и органи, са също основни критерии при планирането на операциите.
Възстановяване на дефектите с трансплантати се прилага в случаите, когато е налице значителен дефицит на местни тъкани, които не са в състояние да осигурят добро покритие на дефектите. Нужните за реконструкцията тъкани и структури могат да се вземат от отдалечени участъци заедно с прилежащите им съдове и нерви, да бъдат съединени към локалните кръвоносни съдове в приемната ложа и да се адаптират към цялостната кръвна циркулация.
Както във всички други органи, така и в лицево-челюстната и шийната област се развиват доброкачествени и злокачествени - онкологични новообразувания.
Доброкачествените тумори обикновено са капсулирани и добре ограничени от околните тъкани и при тях се извършва екстирпация на туморната формация.
При необходимост и възможности се провежда и съответното пластично възстановяване на дефекта.
Злокачествените новообразувания имат тенденция да нарастват. Злокачествените новообразувания могат да се проникват в съседни органи като ги разрушават. Клетки от тумора могат да се разпространят (метастазират) по кръвните и лимфните съдове в други органи.
Онкологичното новообразувание най-често се развива под формата на подутина или незарастваща рана (язва). Когато при прегледа има съмнение за него, обикновено се налагат някои изследвания, необходими за поставяне на точната диагноза, от която зависи и методът на лечение.
Злокачествените онкологични новообразувания налагат незабавно и радикално хирургично лечение, когато това е възможно. Злокачественото новообразувание е заболяване, което крие реален риск от разсейки (метастази) в близост до устната кухина, а също и в други органи, например бели дробове, кости, черен дроб и др. Лечението в такъв напреднал етап от болестта е много трудно. Затова оперативната намеса е по - сполучлива, когато се прави във възможно най - ранен стадий на болестта. При операцията (под обща упойка) се налага да бъде изрязана заедно с тумора и част от съседната здрава тъкан, която огражда туморния процес включително и челюстните кости. Полученият дефект след изрязване на тумора се възстановява с пластична операция или едномоментно или след изчакване на определен период от време. Понякога се прави и премахване на лимфни възли от шията или под долната челюст, засегнати от туморния процес. Почти винаги се налага и облъчване на оперативното поле (преди или след операцията). След оперативната намеса говорът, храненето и преглъщането са затруднени в различна степен, но обикновено след няколко месеца пациентите възстановяват говора си до голяма степен в зависимост от обема на изрязаната тъкан. След изписването пациентите се явяват на контролен преглед всеки месец до първите шест месеца и по преценка на лекуващия лекар.
Доброкачествените новообразувания обикновено са капсулирани и добре ограничени от околните тъкани. Те се отстраняват заедно с капсулата без да засягат околните здрави тъкани.
Най-важно значение за поставяне на диагнозата има микроскопското изследване на туморната тъкан. За целта се изрязва предварително част от тумора, която се изследва микроскопски. Тази манипулация се нарича вземане на биопсия.
След получаване на резултата от изследването се определят начинът на лечение и обемът на операцията.
Прогнозата и възможностите за лечение зависят от вида на тумора и степента на неговото разпространение, което е от особено значение.
Разпространеност на процеса – “стадиране”
Когато е открито (диагностицирано) онкологично новообразувание, е необходимо да се определи дали туморните клетки са се разпространили и в други части на тялото, т.е. да се определи стадият на заболяването, което ще позволи ефективно планиране на бъдещото лечение.
За рецидив говорим, когато имаме отново поява на тумор, след като вече е бил лекуван.
Преглед на възможностите за лечение
Целта на лечението е да се унищожат туморните клетки. Възможностите за това са няколко:
- хирургично лечение – “изрязване” на тумора;
- лъчева терапия – използват се рентгенови или други лъчи с висока енергия за унищожаване на туморните клетки;
- химиотерапия – използват се медикаменти за убиване на туморните клетки.
Хирургичното лечение е най-често използваното лечение при всички стадии на заболяването. То винаги трябва да бъде радикално, т.е., стремежът е да бъдат премахнати всички туморни клетки, защото тези които остават след операцията дават начало на развитие на нов тумор.
При разпространение (метастазиране) на тумора в регионалните лимфни възли (лимфните възли на шията), метастазите също се лекуват хирургично като се премахва целият лимфен басейн в блок от съответната страна (шийна дисекция). Понякога се взима решение за извършване на шийната дисекция профилактично, без да има клинични данни за метастази в лимфните възли.
Туморът “просмуква” (инфилтрира) в здравата тъкан, като я разрушава и туморните клетки могат да се разпространят по лимфните или кръвоносните съдове в други органи, където дават начало на нови тумори. Затова е важно туморът да бъде открит още в началото на неговото появяване, за да може хирургичното лечение да е ефективно.
Радиацията може да дойде от апарати извън тялото (външна лъчетерапия) или от радиоактивни материали, поставени в тялото (тумора), посредством пластмасови тръбички (вътрешна лъчетерапия).
Трябва да се отбележи, че различните видове тумори имат различна чувствителност към радиоактивните лъчи. Лъчевата терапия може да бъде използвана самостоятелно или в комбинация с хирургично лечение. Ако е премахнат целия видим тумор по време на операцията, лекарят може да приложи лъчетерапия за да убие клетките, останали невидими след операцията.
Химиотерапията използва специални лекарства за убиване на туморните клетки. Тези лекарства (химиотерапевтици) могат да бъдат таблети или разтвори, които се прилагат венозно. Химиотерапевтиците, постъпвайки в кръвообращението, преминават през цялото тяло и могат да унищожат туморни клетки извън първичното огнище.
Химиотерапията рядко се използва като самостоятелно лечение, а обикновено се прилага в комбинация с някои от другите методи.
Имунотерапията се стреми да подпомогне организма сам да се пребори с тумора. Използват се вещества, образувани от тялото или специално синтезирани в лаборатория, които директно атакуват или с помощта на естествените сили на организма премахват туморните клетки. Имунотерапията се съчетава с другите видове лечения.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 261 “ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ № 1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ


КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама