Последно променен на Понеделник, 05 Юли 2010 18:46

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности.

(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци.

(3) Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

 
Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:

1. битовите отпадъци;

2. производствените отпадъци;

3. строителните отпадъци;

4. опасните отпадъци.

(2) Този закон не се прилага за:

1. радиоактивните отпадъци;

2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) отпадъците, получени в резултат на проучването, добива, преработката и съхраняването на подземните богатства;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Подобни статии:
 

Реклама