Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:42

ЗАКОН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

... изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., отм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.
Отменен с § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) С този закон се уреждат статутът на Агенцията за държавни вземания, както и функциите и правомощията на нейните органи.

Чл. 2. - 7. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава втора.
ВРЪЧВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И АКТОВЕ
Чл. 8. - 13. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава трета.
СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 14. - 19. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава четвърта.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 20. - 56. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава пета.
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Раздел I.
Продажба на движими вещи
Чл. 57. - 58. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Раздел II.
Продажба на недвижими вещи
Чл. 59. - 63. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Раздел III.
Изпълнение върху вещи и парични влогове - съпружеска имуществена общност
Чл. 64. - 67. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Раздел IV.
Изпълнение върху вземания на длъжника
Чл. 68. - 69. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава шеста.
ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 70. - 72. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава седма.
РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 73. - 77. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава осма.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 79. - 83. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Глава десета.
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 103 ОТ 1999 Г.)
Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) Създава се Агенция за държавни вземания към Министерството на финансите, наричана по-нататък "агенция".

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и собствени приходи. Тя има териториални поделения в областните центрове в страната.

(3) Агенцията се представлява и ръководи от изпълнителен директор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) При осъществяване на своите функции изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите. Със заповед изпълнителният директор делегира правомощия на своя заместник и определя неговите функции.

(5) (Предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Изпълнителният директор може да възлага някои от правомощията си на определени от него длъжностни лица от агенцията.

(6) (Предишен текст на ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Структурата, числеността на персонала на агенцията, броят и териториалният обхват на нейните поделения се определят от министъра на финансите.

(7) (Предишен текст на ал. 6 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Министерският съвет приема правилник за устройството и дейността на агенцията.

Чл. 85. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) (Обявена за противоконституционен относно израза "или определени със закон частни държавни вземания, чието принудително събиране се извършва по реда за публичните" с РКС № 2 от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Агенцията:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) организира и ръководи дейността по обезпечаването и принудителното събиране на публичните вземания, освен в случаите, когато действията се извършват от публичните изпълнители на Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) установява и събира определени със закон частни държавни вземания;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) представлява държавата в производството по несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с публични или определени със закон частни държавни вземания;

4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) организира, ръководи и стопанисва местата за публични разпродажби, и поддържа в Интернет актуална информация за продаваните вещи и права;

5. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) приема, съхранява, управлява и продава имущества, придобити от държавата в производството по несъстоятелност;

6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) приема, съхранява, управлява и продава всички конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осъществява обмен на информация с Европейската комисия и други институции при прилагането на чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност и осъществява обезпечаването и принудителното събиране на вземания по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на изпълнение на основание чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност.

(2) (Обявена за противоконституционен относно израза "или определени със закон частни държавни вземания, чието принудително събиране се извършва по реда за публичните" с РКС № 2 от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Публичните изпълнители са служители в агенцията и осъществяват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс действията по обезпечаване и принудително събиране на публичните вземания.

(3) (Обявена за противоконституционен относно израза "или определени със закон частни държавни вземания, чието принудително събиране се извършва по реда за публичните" с РКС № 2 от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При осъществяване на функциите по ал. 1, т. 5 и 6 не се прилагат разпоредбите на Закона за държавната собственост. Продажбите се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от длъжностни лица от агенцията, определени от изпълнителния директор или от упълномощени от него лица. При продажба чрез търг възлагателното постановление се издава от изпълнителния директор или от упълномощени от него длъжностни лица.

(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Имуществата по ал. 1, т. 5 и 6 могат да се предоставят на бюджетни организации за изпълнение на техните функции, от Министерския съвет - за недвижимите имоти, и от министъра на финансите - за движимите вещи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Негодните движими вещи по ал. 1, т. 5 и 6 могат да се бракуват и унищожават със съгласието на министъра на финансите въз основа на писмено заключение от специализираните държавни органи.

Чл. 86. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.)

Чл. 87. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Агенцията събира следните частни държавни вземания:

1. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;

2. по § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г.);

3. по гаранционни споразумения и временни финансови помощи;

4. от задължения към закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен фонд "Енергийни ресурси";

5. на Държавен фонд "Земеделие", за които има издаден изпълнителен лист по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

6. други частни държавни вземания, чието събиране със закон е определено да се извършва от Агенцията за държавни вземания.

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Вземанията по ал. 1, с изключение на вземанията по т. 5, се установяват с акт за установяване на частно държавно вземане, който се издава от изпълнителния директор на агенцията. Въз основа на акта за установяване на частно държавно вземане агенцията може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 46 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

(4) (Обявена за противоконституционна с РКС № 2 от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен текст на ал. 3 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Принудителното събиране и обезпечаване на вземанията по ал. 1 се извършва по реда на Данъчния процесуален кодекс от длъжностни лица на агенцията, определени със заповед на изпълнителния директор. При осъществяването на тези действия те издават актове и имат правомощията на публичните изпълнители.

(5) (Обявена за противоконституционна с РКС № 2 от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Актовете и действията на длъжностните лица по ал. 3 могат да бъдат обжалвани по реда за обжалване на актовете и действията на публичните изпълнители.

(6) (Предишен текст на ал. 5, изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) С разрешение на Министерския съвет вземанията по ал. 1, с изключение на тези по т. 2, могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата и/или лихвите, съобразно финансовото състояние на длъжника, но за не повече от 15 години.

(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Агенцията за държавни вземания може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност за вземанията по ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Оздравителният план или извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване или разсрочване на вземанията по ал. 1 без предварително съгласие на министъра на финансите.

Чл. 88. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При осъществяването на функциите си агенцията взаимодейства с Националната агенция за приходите, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на прокуратурата и следствието, областните управители и другите държавни и общински органи.

(2) Редът и начинът за осъществяването на взаимодействието се определят със съвместни инструкции на ръководителите на съответните ведомства.

Чл. 89. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) По писмено искане на изпълнителния директор или на упълномощено от него лице органите на Агенцията за държавни вземания получават безплатна информация от съдебните и публичните регистри за длъжниците по вземанията на държавата.

Чл. 90. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Издръжката на агенцията се осигурява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) десет на сто от събраните частни държавни и общински вземания, от събраните вземания на Държавен фонд "Земеделие", от продажната цена на имуществата по чл. 85, ал. 1, т. 5 и 6 след заплащане на дължимите публични държавни вземания и разходите по издирване, превозване, съхраняване, оценяване и извършване на продажбата им, както и от приходите от управлението им;

2. държавния бюджет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Средствата по ал. 1, т. 1 се разходват само за:

1. капитални вложения за подобряване материалната база на агенцията, за издръжка, за повишаване квалификацията на служителите в размер 40 на сто от средствата по ал. 1, т. 1;

2. допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията, на които е възложено изпълнението на функциите по чл. 85, ал. 1, т. 2, 5 и 6 - в размер 60 на сто от средствата по ал. 1, т. 1.

(3) По бюджета на агенцията се предвиждат средства за развитие на материалната база, за повишаване квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията за държавни вземания по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

(4) Събраните държавни и общински частни вземания и сумите от продажба на отнети в полза на държавата права и вещи се превеждат по съответните сметки на централния бюджет, общините и други бюджетни организации след приспадане на разходите по издирването, превозването, съхраняването и оценяването на стоките и извършването на продажбата им.

Чл. 90а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Агенцията задължително застрахова служителите си срещу злополука и застраховка "Живот" за сметка на своя бюджет.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. Този закон влиза в сила три месеца след датата на обнародването му в "Държавен вестник" и отменя Закона за събиране на държавните вземания (обн., ДВ, бр. 38 от 1989 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 61 от 1993 г. и бр. 104 от 1995 г.).

§ 4. (1) Заварените при влизането в сила на този закон производства по принудително събиране на държавни вземания пред съдиите-изпълнители се довършват по досегашния ред.

(2) Плащанията, извършени до 31 декември 1996 г. за погасяване на държавни вземания, установени с влезли в сила актове на компетентни органи до влизане в сила на този закон, погасяват държавното вземане в последователността, посочена в чл. 5 на отменения с § 3 закон.

(3) Дадените в съответствие с отменения с § 3 закон разрешения за разсрочване и отсрочване на държавни вземания, срокът за плащане на които изтича след влизане в сила на този закон, запазват действието си, включително и относно последователността на погасяване до окончателното плащане съобразно даденото разрешение.

§ 5. В чл. 353, изречение второ от Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12 от 1996 г.) се изменя така: "За тази цел съдия-изпълнителят изпраща съобщение на данъчната администрация за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение."

§ 6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

2. параграф 2, ал. 4;

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

4. параграф 4, ал. 2;

5. параграф 24;

6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 35, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на данъчните облекчения по § 12, т. 1, буква "д", представляващи държавна помощ, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

 

Реклама