Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:50

ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО

Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица, наричани по-нататък "меценати", за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата.


Чл. 2. Законът цели да стимулира физическите и юридическите лица да подпомагат развитието на българската култура.


Чл. 3. (1) Произведение на културата по този закон е всяко произведение на изкуството, създадено в резултат на творческа дейност и изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

1. литературни произведения и преводи на литературни произведения;

2. публицистични произведения;

3. музикални произведения и звукозаписи на музикални произведения;

4. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

5. сценични произведения;

6. филми и други аудио- и аудиовизуални произведения;

7. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

8. произведения на архитектурата;

9. произведения на художествената и документалната фотография;

10. произведения на изкуството, създадени с помощта на компютърна програма;

11. изпълнения на артисти-изпълнители.

(2) Дейностите по извършването на археологически проучвания, реставрация и консервация, свързани с опазване на културноисторическото наследство, са творческа дейност и за тях може да бъде предоставяна безвъзмездна помощ по смисъла на този закон.


Чл. 4. (1) Меценат по смисъла на чл. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата при условията и по реда на този закон.

(2) Лице, получател на безвъзмездна помощ от меценат, дължи само изпълнение на предмета на договора, определен съгласно чл. 11, ал. 6 и 7.

(3) По смисъла на този закон не са меценати:

1. държавата;

2. общините;

3. търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие;

4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

5. юридическите лица с нестопанска цел с държавно или общинско участие;

6. бюджетните предприятия.

(4) Подпомагането не може да бъде в полза на свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 - 8 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.


Чл. 5. Меценатство е безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата пряко и/или чрез организации, подпомагащи културата, регистрирани по този закон.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО

 

Реклама