Последно променен на Петък, 14 Май 2010 12:25

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда контрола върху дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите в Република България, осъществявани от физически, юридически лица и търговци по смисъла на Търговския закон.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2009 г.) Този закон не се прилага за Министерството на вътрешните работи, за Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, за Държавна агенция "Национална сигурност и за въоръжените сили на Република България, както и за съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

Подобни статии:
 

Реклама