Реклама

Данъчен календар за април

До 10-ти април: По ЗДДФЛ: 1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 2. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. По ЗКПО: 1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху **ната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. По ЗСВОТС: 1. Подаване на Интрастат-

още за : Данъчен календар за април

Още по темата